رییس هیئت مدیره : مجید خلیلی سامانی

نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل: محمدرضا صمدیان

عضو هیئت مدیره و مدیرمالی: سید حجت انورالحسینی

عضو هیئت مدیره :  فرزانه فرخ رو

عضو هیئت مدیره: انیس صاحب نظر