آخرین اخبار

غذای سالم / سلامت جامعه

Healthy food for community 

از مزرعه تا سفره

From farm to table

سلامت دام / سلامت محصول

Cattle health, product health

تعهد بهداشت و سلامت

Ensuring health,  health

مناقصه/ مزایده

شرکتـــــ های همگــروه

شرکت  کشت و صنعت سپاهان گلدشت

شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت با هدف ایجاد ارزش افزوده و سود منطقی در رشته فعالیتهای موجود ، از طریق ارتقاء سطح علمی کارکنان و بهبود سطح کمی و کیفی فعالیت کشاورزی ، دامپروری و صنایع تبدیلی مرتبط خواهد پرداخت . شرکت کشت و صنعت سپاهان گلدشت به منظور رشد ، توسعه و افزایش سهم بازار به استقرار مدل اقتصادی منـاسب و سرمایه گـذاری در فعالیت های اقتصـادی سودآور و نیز سرمایه گذاری هـای پر بازده منطبق با مزیت های رقابتی در داخل کشور اهتمام خواهد داشت. حرکت بر مبنای هماهنگی با اهداف اقتصاد مقاومتی و در راستای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور و نیز برنامه پنج ساله هلدینگ کشاورزی با بکارگیری سرمایه های مالی ، انسانی و طبیعی شامل ) آب ، خاک و اقلیم ( و در نظر گرفتن معیارهای اساسی تولید و اقتصاد پایدار با تکیه بر فعالیت های گروهی و برون سپاری امور اجرائی و استفاده از فناوریهای مؤثر و کارآمد داخلی در توسعه کلیه امور مرتبط با حوزه کشاورزی اقدام خواهد نمود .

چشم انداز :

ارتقاء سهم بازار تولید شیر با کیفیت و رقابتی در کشور و پیشرودر تولید محصولات و فرآورده های لبنی،دامی و زراعی با تمرکز بر پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تا سال 1410

ماموریت:

ما با تکیه بر کارکنان شایسته و بکارگیری تکنولوژی های نوین در کشور و در راستای تکمیل زنجیره تامین نسبت به پرورش دام و تولید شیر و گوشت سالم برای حفظ و ارتقاء سلامت جامعه تلاش می نمائیم.