قوچ همو - مجتمع دامپروری افشار ژن
قوچ همو که با نام قوچ هموزیگوت نیز شناخته می‌شود در تعریفی به زبان ساده، یک گوسفند نر اصلاح نژاد شده است که حامل صد در صد ژن دو قلوزایی بوده و می‌تواند از طریق جفت‌گیری آن را به میش و بره حاصل از این جفت‌گیری منتقل کند. محصول دیگری که احتمالاً بسیار زیاد نام آن را شنیده باشید، قوچ هترو یا هتروزیگوت است که برای عمل جفت‌گیری با میش‌های یک گله یا مزرعه توصیه می‌شود. تفاوت بین قوچ همو و هترو در این است که همو ویژگی‌های دو قلوزایی را صد در صد به میش و بره حاصل از جفت‌گیری منتقل می‌کند ولی هترو پنجاه درصد از این ویژگی‌ها را انتقال خواهد داد. در واقع اگر شما برای جفت‌گیری میش‌های مزرعه یا گله خود از یک قوچ هموزیگوت استفاده کنید بره‌های حاصل از این آمیزش اگر ماده باشند یک گوسفند دوقلوزا یا چند قلوزا خواهند بود و اگر این بره‌ها جنسیت نر داشته باشند، یک قوچ ژن‌دار خواهید داشت. این دو مدل از قوچ‌های اصلاح نژاد شده از محصولات شرکت دانش‌بنیان افشار ژن بوده که با برگه تاییدیه آزمایش ژنتیک و تعیین ژنوتیپ به متقاضیان محترم عرضه می‌شوند.