واحد ها /شعب

واحد شماره 1 واقع در اصفهان – نجف آباد -گلدشت – انتهای بلوار ابوذر – کمربندی خمینی شهر -کیلومتر 2 پل زیرگذر ورودی گلدشت

واحد شماره 2 واقع در اصفهان – جاده داران-کیلومتر35 تیران -ابتدای جاده سد زاینده رود کیلومتر 2 – بعد از روستای قهریزجان