هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره : عظیم جلالی

نایب رئیس و مدیر عامل : مسعود شریعتی

عضو هیئت مدیره : سید فرشاد گرمرودی

عضو هیئت مدیره : منوچهر ساجدی

عضو هیئت مدیره :سید حجت الله انورالحسینی